Monok
MONOKI BABFESZTIVÁL

ÚJ ÉPÜLET ÉPÍTÉSE AZ ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONÁNAK MONOKON

A projekt megnevezése:

ÚJ ÉPÜLET ÉPÍTÉSE AZ ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONÁNAK MONOKON

Támogatás összege: 90.000.000 Ft

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00029

A projekt kezdete: 2017. 08. 01.

A projekt befejezése: 2019. 03. 31.

 

Monok település a történelmi Zemplén vármegyében, az Eperjes–Tokaji-hegység déli részén, Szerencstől északnyugati irányban 12 kilométerre, Legyesbényétől 7 km-re található. A Zempléni-hegységhez két földtanilag különálló egység csatlakozik, északon a Vilvitányi-röghegy, délen pedig a Szerencsi-dombvidék. A hegyek ölelésében a Szerencsi-dombság lankás tája oltalmában fekszik Monok település. A község közigazgatásilag a Szerencsi járáshoz tartozik, mely szerepel a 209/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú kedvezményezett járások listájában, így komplex fejlesztendő járásban található, illetve a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések közé. Monok település lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) 2014. év végi adatai alapján 1.631 fő volt. A KSH adatai alapján 2014-ben 121 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma a településen, mely az akkori lakosság közel 7,4%-át tette ki. Településünk jelentős munkanélküliséggel sújtott, ugyanis a foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolható idősebb, nyugdíj előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek munkaerő-piaci részvétele igen alacsony a településen. A település lakosságának kor szerinti összetételét tekintve 2014. évben a 60-99 év közötti lakosok száma 424 fő volt, mely a teljes lakosság 25,9 %-a, a 0-14 évesek száma 278 fő volt, mely az összlakosság 17 %-át tette ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye népességénél megfigyelhető elöregedő tendencia a település lakosságára is jellemző, ugyanis az élve születettek száma elmarad a halálozási mutatókhoz képest. A településen tapasztalható magas munkanélküliség, alacsony jövedelmek, rossz egészségi állapotok, időskorúak számának folyamatos növekedése és az egyszemélyes háztartások magas aránya, mind arra hívják fel a figyelmet, hogy a településen az idősek ellátására nagyobb hangsúlyt kell fordítani és a számukra legmegfelelőbb ellátási formákkal kell segíteni az életvitelüket. Monok Község Önkormányzata Gondozási Központot működtet, amely alaptevékenysége keretében a nappali ellátást is biztosítja. A szolgáltatás területe Monok község közigazgatási területe, férőhelyek száma pedig 25 fő. Az intézmény ellátja mindazokat az időseket, akik Monok település területén élnek, életkörülményeik, életvitelük valamint fizikai, mentális és szellemi képességeik ezt az ellátási formát indokolják. A szolgáltatást igénybe veheti az a 18. életévét betöltött személy, aki egészségi állapota miatt csak részben képes önálló életvitelére, és a szolgáltatás biztosításával életminősége jelentősen javítható. A hatékonyabb igényfelmérés és problémamegoldás érdekében az intézmény dolgozói munkájuk során együttműködnek a településen működő oktatási, nevelési, és egészségügyi intézményekkel, a helyi nyugdíjas klubbal, egyesületekkel, és egyéb civil szervezetekkel, illetve a Magyar Vöröskereszttel és egyéb karitatív szervezetekkel. A meglévő épület jelenleg a Gondozó Központ nappali ellátás tevékenységének, a Micimackó Egységes Óvoda és Bölcsőde, illetve a Monok község közigazgatási területén étkeztetés alapszolgáltatását biztosító konyhának biztosítja a feladatellátását. Az épületen belül jelenleg 2 fő dolgozik a nappali ellátás területen, 10 fő dolgozik az Óvodában és Bölcsődében és 7 fő dolgozik a konyhán. Az épületnek egy közös udvara van, melyet mindenki, a közel 55 óvodás gyerekkel együtt használ. A konyha jelenleg 55 fő óvodás és 60 fő iskolás gyermek, 88 fő idős, illetve az Intézmény dolgozóinak, és vendégeknek egyaránt biztosítja az étkezést. Az idősek nappali ellátása jelenleg is 5 fő szenvedélybeteg, 4 fő pszichiátria beteg, 2 fő fogyatékkal élő személy és 23 fő egyedül élő és 2 házaspárt lát el, akik napközben otthonukban egyedül (segítség nélkül) vannak, és napközbeni étkezéséről, folyadék-fogyasztásáról önállóan nem tudnak gondoskodni, illetve elfogyasztásához segítséget igényel, amit a szociális étkeztetés jelenleg kiszállítással nem tud elégségesen megoldani, tehát jelenleg is magasabb szükségletű személyek ellátása történik. A meglévő épület jelenlegi infrastruktúráját tekintve már nem tudja biztosítani az ott dolgozók számára a munkájuk elvégzéséhez szükséges és törvény által előírt feltételeket (1/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben előírt), ugyanis az épület sem kívülről, sem belülről nincs akadály mentesítve (nincs akadálymentesített illemhelység, fürdőkád van zuhanykabin helyett stb), nincs külön kialakított iroda helység, nincs biztosítva az elkülönített illemhelység a személyzet, illetve a férfiak és nők számára, illetve nincs az irattározásra és egyéb munkaeszközök tárolására alkalmas helység kialakítva. Figyelembe véve az építési követelményeket, illetve jelenleg itt végzett tevékenységeket, az ingatlan tovább nem bővíthető, ugyanis a konyhának történő szállítás és az ovisok szabadtéri foglalkozásához szükséges udvar mérete nem csökkenthető. Tehát a fejlesztés szükségességét indokolja, hogy az az épület, amelyben a fejleszteni kívánt szociális szolgáltatás működik nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan, az ingatlan kiváltás szükségszerű a szolgáltatások jogszabályban előírt követelményeinek működtetéséhez és fenntarthatóságához. A beruházás eredményeként létrehozunk a község egész területén működő, nappali ellátás tevékenységszolgáló, új, minden igényt kielégítő, teljes akadálymentesítéssel ellátott épületet, mellyel megteremtjük az infrastrukturális hátteret azon tevékenységek és feladatok ellátásához szakemberink részére, mely feltétele annak, hogy a törvényi előírásoknak és a település lakosainak igényeihez és szükségleteihez illeszkedő szociális ellátórendszer kerüljön kialakításra a településen. A beruházás keretében férőhelybővítésre nem kerül sor. A projekt megvalósításával célunk a hiányzó családi gondoskodás pótlását, a szolgáltatást igénybe vevő életkörülményeinek, szociális helyzetének javítását, a családi terhek csökkentését, az egészségi és higiénés viszonyainak lehetőséghez mérteni javítását, a harmonikus életvitelének megteremtését, az egyedüllét feloldását, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzését, megszüntetését elősegítő intézményi szolgáltatás kialakítása, melyet intézményünk minőségi fejlesztésével kívánunk elérni. Továbbá célunk az alapszolgáltatás minőségi és hatékonysági javítása, mindenki számára elérhetővé tétele, a szolgáltatás megfelelő intézményi hátterének biztosításával, mely segít a foglalkoztatási szint további növekedésében. Projektünk megvalósításával egyenlő hozzáférést biztosítunk mindenki számára, növeljük a Nappali ellátás Szolgálat hatékonyságát, ezzel elkerülve a szegregációs folyamatok beindulását, erősödését. Projektünk célja továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Integrált Területi Programjában megfogalmazott alábbi célokhoz való hozzájárulás: • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1. prioritás) • Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2. prioritás) • A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése (4. prioritás) Beruházásunkat költséghatékony módon, reálisan és takarékos költségvetéssel kívánjuk megvalósítani. A tervezésekor törekedtünk a racionális használatot biztosító belső kialakításra, a közlekedési területek minimalizálására, az egyes funkciók legmegfelelőbb betöltésére és jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelésre. A PROJEKTNEK NINCS ELŐRE LÁTHATÓ KLÍMAKOCKÁZATA. Nyilatkozom, hogy projektünk a felhívás által elvárt valamennyi esélyegyenlőségi, környezeti jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással. Nyilatkozom, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt energiahatékonysági fejlesztéseket ezen felhívás keretében kívánjuk megvalósítani, a TOP-3.2.1 felhívásból támogatást nem veszünk igénybe. Az épületenergetikai korszerűsítések költségeit, számláit elkülönítetten nyilvántartjuk. HIÁNYPÓTLÁS 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások A pályázó tudomásul veszi és betartja, hogy köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nemmegfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A pályázó fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projektnek nincs előre látható klímakockázata Vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység megvalósítására nem kerül sor. A támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A projektarányos (teljes) akadálymentesítés megvalósul. - Infokommunikációs fejlesztések esetén az infokommunikációs akadálymentesítés is. Monok Község Önkormányzata rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, a 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően. 3.2.1. A projekttel kapcsolatos szakmai elvárások A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. Új férőhely/kapacitás létrehozására nem kerül sor. A projektben tervezett tevékenységn helyi szükségleten alapul, az igényfelméréssel történő indoklás a megalapozó dokumentum megfelelő fejezetében megtalálható. Az idősek nappali ellátása jelenleg is 5 fő szenvedélybeteg, 4 fő pszichiátria beteg, 2 fő fogyatékkal élő személy és 23 fő egyedül élő és 2 házaspárt lát el, akik napközben otthonukban egyedül (segítség nélkül) vannak, és napközbeni étkezéséről, folyadék-fogyasztásáról önállóan nem tudnak gondoskodni, illetve elfogyasztásához segítséget igényel, amit a szociális étkeztetés jelenleg kiszállítással nem tud elégségesen megoldani, tehát jelenleg is MAGASABB SZÜKSÉGLETŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA TÖRTÉNIK. A projektek tervezése során az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szabályai voltak az irányadóak. A projekt Monokon valósul meg, mely település közigazgatásilag a Szerencsi járáshoz tartozik, mely szerepel a 209/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú kedvezményezett járások listájában, így komplex fejlesztendő járásban található, illetve a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések közé. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásban jogerős bejegyzéssel rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan. Az EFOP kompetenciájába tartoznak a kevésbé fejlett régiók területén a teljes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szektorban megvalósuló ESZA fejlesztések, így ehhez illeszkedik a projekt. A projekt keretében az épület akadálymentesítésével az ellátás elérhetővé válik a fogyatékkal élő személyek számára is, mely nemcsak az EFOP 2. prioritásának, de más ágazati OP-ban is alapvető feladata. A megalapozó dokumentum tartalmazza a részletes kockázatelemzést. A helyszínrajz, vázlatrajz, műszaki leírás a kért paraméterekkel és a műszaki leírás a pályázat mellékletét képezi. Nincs közös használatú helyiség. Új épület építése A meglévő épület jelenlegi infrastruktúráját tekintve már nem tudja biztosítani az ott dolgozók számára a munkájuk elvégzéséhez szükséges és törvény által előírt feltételeket (1/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben előírt), ugyanis az épület sem kívülről, sem belülről nincs akadály mentesítve (nincs akadálymentesített illemhelység, fürdőkád van zuhanykabin helyett stb), nincs külön kialakított iroda helység, nincs biztosítva az elkülönített illemhelység a személyzet, illetve a férfiak és nők számára, illetve nincs az irattározásra és egyéb munkaeszközök tárolására alkalmas helység kialakítva. Figyelembe véve az építési követelményeket, illetve jelenleg itt végzett tevékenységeket, az ingatlan tovább nem bővíthető, ugyanis a konyhának történő szállítás és az ovisok szabadtéri foglalkozásához szükséges udvar mérete nem csökkenthető. Tehát a fejlesztés szükségességét indokolja, hogy az az épület, amelyben a fejleszteni kívánt szociális szolgáltatás működik nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan, az ingatlan kiváltás szükségszerű a szolgáltatások jogszabályban előírt követelményeinek működtetéséhez és fenntarthatóságához. A tervezői nyilatkozat a pályázat mellékletét képezi. Eszközbeszerzés: A projekt keretében csak olyan eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére kerül sor, amelyek megfelelnek az igénybevevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának, és a fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatás nyújtásához szükségesek. A beszerzendő eszközök listája a megalapozó dokumentumban került bemutatásra. Konyha kialakítására vonatkozó feltételek: 1. Ha a konyha a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adagszám engedély alapján legalább 51%-ban szociális étkeztetést lát el (szociális alapszolgáltatásban és szakosított szociális ellátásban részesülőket és a népkonyhát és az egyéb főzőhelyet is beleértve), az ezen kívüli tevékenysége pedig kizárólag köznevelésben (iskola) résztvevők és 0-6 éves gyerekek étkeztetését szolgálja, akkor a konyha fejlesztésére eső költségek (infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó és egyéb járulékos, elszámolható költségek egyaránt) arányosítás nélkül elszámolhatóak. A projekt keretében csak tálaló/melegítő konyha kialakítására kerül sor. Energiahatékonyságot érintő fejlesztések Abban az esetben, ha csak és kizárólag az adott felhíváson belül felsorolt funkciók kerülnek ellátásra egy önálló energetikai rendszerrel rendelkező különálló épületben –ami 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) kizárólagos tulajdonában áll-, akkor ezen épület esetén kizárólag az épület energetikai korszerűsítésre vonatkozó tevékenységek (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) a támogatást igénylő döntése alapján vagy: A pályázó nyilatkozatát teszi, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés(ek) (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak TOP 3.2.1 felhívásából támogatást, továbbá nyilatkozik, hogy ezen épületenergetikai korszerűsítés(eke)t és azok költségeit, számláit elkülöníthetően tartja nyilván. 3.2.2. A projekttel kapcsolatos műszaki elvárások 4. Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során – esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – kérelmezőnél bevétel keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő költség-haszon elemzésben számolni szükséges. 5. Akadálymentesítés: Mivel új építésre kerül sor, ezért teljeskörű komplex akadálymentesítés kerül megvalósításra. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonására kerül sor. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Illeszkedés a TOP céljaihoz A támogatási kérelem illeszkedik az intézkedés céljához, amely a támogatható szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, a meglévő intézmények minőségi fejlesztésével, amely hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság A projekt az

1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, és/vagy a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről NM rendeletben foglaltak szerint kerül megtervezésre. Férőhelybővítésre nem került sor. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4 pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. Megalapozottság A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága megítélhető. A betervezett mérföldkövek reálisak és az ütemezés megfelelő. Kockázatok A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére. Ezek bemutatására a megalapozó dokumentumban került sor. Projekt komplexitása Azbesztmentesítés nem releváns. A projektben egy alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg. Hatás A beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott kedvezményezett járásokban vagy a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések egyikén valósul meg. Integrált megközelítés A fejlesztési elképzelés a többi OP kapcsolódó intézkedéseivel való szinergiában történik. Az infrastrukturális fejlesztés mellett a projekt, integrált szemléletű, tehát ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódik vagy kapcsolódni fog. Fenntarthatóság A megalapozó dokumentumban bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. Esélyegyenlőség A projekt eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek. A projekt szociális és gazdasági gondokkal küzdő, gyakran marginalizált helyzetű közösségek által lakott városrészen/településen valósul meg. A projekt egyenlő hozzáférést biztosít a megfelelő minőségű szolgáltatásokhoz, hozzájárulva a szegregáció elleni küzdelemhez. Költséghatékonyság A beruházás költséghatékony módon, reálisan és takarékos költségvetéssel tervezett. Eredményesség A kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz. TSM Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 3.1. A fejlesztés hozzájárul a megye Területfejlesztési / Integrált Területi Programjában megfogalmazott 1-6 céljaihoz. A fejlesztés hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Integrált Területi Programjában megfogalmazott célokhoz. A projekt illeszkedik az 1.4-es intézkedéséhez, melynek elsődleges célja a népességmegtartó hatások erősítése, a munkalehetőségek biztosításának növelése. A szolgáltatás fejlesztésünk egyik célja, hogy a megcélzott támogatással bővíteni szeretnénk az alkalmazotti létszámot. Az ITP 2. prioritásának egyik célja a települések általános környezeti állapotának javítása, melyet a felújított ingatlannal tudnak elérni. A projekt hozzájárul a TOP 4. prioritása által megfogalmazott célok eléréséhez és illeszkedik a Borsod-Abaúj-Zemplén megye ITP-ben megfogalmazott megyei társadalom munkaerő piaci igényekhez történő alkalmazkodóképességének javítására vonatkozó megyei célokhoz (ITP 2. célterület) is. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. A projekt illeszkedik a megyei ITP

5.2-es intézkedéséhez, hiszen a projekt megvalósításán kívül is elsődleges feladataként tekinti a közösségfejlesztési programok szervezését az ellátottak számára. A szakmai együttműködések során fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatot tartsunk a szociális, az egészségügyi és egyéb intézmények, civil segítő szervezetekkel, támogatjuk ezen intézmények összehangolt cselekvési és együttműködési fórumait. Tekintettel arra, hogy a projektben átalakításra kerülő épület jelentős energetikai korszerűsítésen is átesik, a fejlesztés hozzájárul az ITP 5. célterületéhez, vagyis az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának ösztönzéséhez. A projekt hozzájárul a települések népességmegtartó képességének növeléséhez, így ilyen értelmében illeszkedi az ITP 6. célterületéhez (Környezeti állapot és környezetbiztonság javítása). Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez A tervezett projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg. A tervezett projekt 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez A projekt olyan településen valósul meg, ahol nincs bentlakásos szociális intézmény. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez A projekt támogatja a megújuló energiaforrás használatát. 20 db napcella( 5KW) kerül beépítésre a tető déli oldalára. A projektben egy szociális alapellátási szolgáltatás fejlesztése valósul meg. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, munkahely megtartáshoz Monok lakossága: 1606 fő. A kérelem keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése,: d) új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, g) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása B) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható: a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek b) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. c) megújuló energiaforrások alkalmazása. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján; c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján; d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

A projektünk megvalósításával hozzájárulunk, hogy mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítunk a fejlesztett szociális alapszolgáltatáshoz, ezzel hozzájárulva a szegregáció ellen küzdelemhez. Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a HEP-ben megfogalmazott célokhoz, mely szerint mindenkinek legyen esélye jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Projektünk kivitelezése során szem előtt tartjuk, hogy az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által meghatározott kötelezettség, hanem hosszú távú érdek is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy Monok község valamennyi lakosának esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.

 

Megvalósítás helyszíne:

3905 Monok, Széchenyi u. 93.

Hírlevél feliratkozás

Galéria ajánló